OFERTA


Księgowość spółek

 • Przejmując organizowanie działu księgowego umożliwiamy skoncentrowanie się na strategii.
 • Wdrażamy odpowiednie procedury uzależnione od profilu działalności,
 • Wprowadzamy rozwiązania stosowne do bieżącej kondycji przedsiębiorstwa.
 • Dokonujemy zapisów na bieżąco więc informacje uzyskiwane z ksiąg są zawsze aktualne.

  Nasze usługi związane z obsługą rachunkową to m.in. :

 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej bądź opłaty od czynności cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych.

  Aby zapewnić swoim Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług nieustannie czuwamy nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:
 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce,
 • doradztwo zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,
 • uzgadnianie wyglądu formalnego i rachunkowego każdego pierwszego dowodu księgowego danego rodzaju (pierwszej faktury sprzedaży, faktury eksportowej, wezwania do zapłaty, itp.),
 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów,
 • informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Was działalności gospodarczej,
 • codzienny kontakt w sprawach wymagających konsultacji.

  Wśród informacji finansowych, które Klienci mogą od nas otrzymywać znajdują się m.in.:
 • bieżący stan zobowiązań i należności,
 • różnego rodzaju wskaźniki (np. płynności, rentowności, struktury aktywów i pasywów),
 • obroty poszczególnych kont wraz z saldami,
 • bieżący stan zobowiązań publiczno-prawnych wraz z terminami zapłaty.

  Opieramy się na przepisach ustawy o rachunkowości, Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz uwzględniamy zmieniające się przepisy ustaw podatkowych.
 • Informacje na temat stanu finansów przekazujemy w dogodnej dla Klienta formie:
 • raporty specjalne - pozwalają rozszerzyć zakres uzyskiwanych informacji, lub też uzyskać je w specjalnej formie stworzonej na miarę indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa


   
 •  


  Ważne Daty
  Jesteś już 284 osobą na tej stronie  Audit Management
  ul. Zaolziańska 3
  02-781 Warszawa
  biuro@auditmanagement.pl
  telefon: (22) 253 22 43,