OFERTA


Zamknięcie Roku

Usługa obejmuje podjęcie wszystkich działań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok obrotowy i przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.

Wykonujemy wszystkie zadania jednostki związane ze sporządzeniem:
 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej,
 • przepływu środków pieniężnych (cash flow),
 • deklaracji rocznej CIT-8,
 • sprawozdań dla Urzędu Statystycznego,
 • innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa

  Wszystkie te czynności wykonywane są zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi jednostkę sprawozdawczą. Dotyczy to m.in.:
 • ustawy o rachunkowości,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • przepisów o statystyce publicznej,
 • rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania danych do NBP,
 • rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

  Pomagamy również przy sporządzaniu dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.


   
 •  


  Ważne Daty
  Jesteś już 285 osobą na tej stronie  Audit Management
  ul. Zaolziańska 3
  02-781 Warszawa
  biuro@auditmanagement.pl
  telefon: (22) 253 22 43,